THỐNG KÊ COMBO 3 CÀNG + SIÊU LÔ 2 NHÁY SIÊU VIP MIỀN BẮC

NGÀY COMBO 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 30-01-2020
06-10-2019 3 CÀNG VIP: 275 - SIÊU LÔ: 56 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 275 TRÚNG SL: 56X2
05-10-2019 3 CÀNG VIP: 751 - SIÊU LÔ: 71 TRÚNG SL: 71X2
04-10-2019 3 CÀNG VIP: 0050 - SIÊU LÔ: 50 TRÚNG SL: 50X3
03-10-2019 3 CÀNG VIP: 228 - SIÊU LÔ: 75 TRÚNG SL: 75X2
02-10-2019 3 CÀNG VIP: 882 - SIÊU LÔ: 74 TRÚNG SL: 74X2
01-10-2019 3 CÀNG VIP: 514 - SIÊU LÔ: 15 TRÚNG SL: 15X2
30-09-2019 3 CÀNG VIP: 964 - SIÊU LÔ: 98 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 964 TRÚNG SL: 98X2
29-09-2019 3 CÀNG VIP: 123 - SIÊU LÔ: 62 TRÚNG SL: 62X2
28-09-2019 3 CÀNG VIP: 416 - SIÊU LÔ: 60 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 416 TRÚNG SL: 60X2
27-09-2019 3 CÀNG VIP: 278 - SIÊU LÔ: 64 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 278 TRÚNG SL: 64X2
26-09-2019 3 CÀNG VIP: 656 - SIÊU LÔ: 25 TRÚNG SL: 25
25-09-2019 3 CÀNG VIP: 260 - SIÊU LÔ: 88 TRÚNG SL: 88X2
24-09-2019 3 CÀNG VIP: 0025 - SIÊU LÔ: 92 TRÚNG SL: 92X2
23-09-2019 3 CÀNG VIP: 330 - SIÊU LÔ: 83 TRÚNG SL: 83X2
22-09-2019 3 CÀNG VIP: 0075 - SIÊU LÔ: 92 TRÚNG SL: 92X2
21-09-2019 3 CÀNG VIP: 830 - SIÊU LÔ: 60 TRÚNG SL: 60
20-09-2019 3 CÀNG VIP: 375 - SIÊU LÔ: 44 TRÚNG SL: 44X2
19-09-2019 3 CÀNG VIP: 078 - SIÊU LÔ: 96 TRƯỢT
18-09-2019 3 CÀNG VIP: 846 - SIÊU LÔ: 47 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 846 TRÚNG SL: 47X2
17-09-2019 3 CÀNG VIP: 200 - SIÊU LÔ: 49 TRÚNG SL: 49X3
16-09-2019 3 CÀNG VIP: 798 - SIÊU LÔ: 62 TRÚNG SL: 62X2
15-09-2019 3 CÀNG VIP: 868 - SIÊU LÔ: 80 TRƯỢT
14-09-2019 3 CÀNG VIP: 842 - SIÊU LÔ: 37 TRÚNG SL: 37X2
13-09-2019 3 CÀNG VIP: 181 - SIÊU LÔ: 79 TRÚNG SL: 79X2
12-09-2019 3 CÀNG VIP: 717 - SIÊU LÔ: 64 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 717 TRÚNG SL: 64X2
11-09-2019 3 CÀNG VIP: 841 - SIÊU LÔ: 64 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 841 TRÚNG SL: 64X2
10-09-2019 3 CÀNG VIP: 810 - SIÊU LÔ: 47 TRÚNG SL: 47X2
09-09-2019 3 CÀNG VIP: 782 - SIÊU LÔ: 17 TRÚNG SL: 17X3
08-09-2019 3 CÀNG VIP: 869 - SIÊU LÔ: 97 TRÚNG SL: 97X2
07-09-2019 3 CÀNG VIP: 615 - SIÊU LÔ: 21 TRÚNG SL: 21X2
06-09-2019 3 CÀNG VIP: 517 - SIÊU LÔ: 96 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 517 TRÚNG SL: 96X2
05-09-2019 3 CÀNG VIP: 0051 - SIÊU LÔ: 03 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 0051 TRÚNG SL: 03X4
04-09-2019 3 CÀNG VIP: 579 - SIÊU LÔ: 84 TRÚNG SL: 84
03-09-2019 3 CÀNG VIP: 253 - SIÊU LÔ: 95 TRÚNG SL: 95
02-09-2019 3 CÀNG VIP: 646 - SIÊU LÔ: 24 TRÚNG SL: 24
01-09-2019 3 CÀNG VIP: 297 - SIÊU LÔ: 18 TRÚNG SL: 18X2
31-08-2019 3 CÀNG VIP: 060 - SIÊU LÔ: 46 TRÚNG SL: 46
30-08-2019 3 CÀNG VIP: 766 - SIÊU LÔ: 32 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 766 TRÚNG SL: 32
29-08-2019 3 CÀNG VIP: 773 - SIÊU LÔ: 96 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 773 TRÚNG SL: 96X2
28-08-2019 3 CÀNG VIP: 625 - SIÊU LÔ: 32 TRÚNG SL: 32X2
27-08-2019 3 CÀNG VIP: 523 - SIÊU LÔ: 02 TRÚNG SL: 02
26-08-2019 3 CÀNG VIP: 963 - SIÊU LÔ: 00 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 963 TRÚNG SL: 00X2
25-08-2019 3 CÀNG VIP: 301 - SIÊU LÔ: 08 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 301 TRÚNG SL: 08
24-08-2019 3 CÀNG VIP: 006 - SIÊU LÔ: 82 TRÚNG SL: 82X3
23-08-2019 3 CÀNG VIP: 347 - SIÊU LÔ: 89 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 347 TRÚNG SL: 89X2
22-08-2019 3 CÀNG VIP: 897 - SIÊU LÔ: 20 TRÚNG SL: 20
21-08-2019 3 CÀNG VIP: 951 - SIÊU LÔ: 05 TRƯỢT
20-08-2019 3 CÀNG VIP: 265 - SIÊU LÔ: 50 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 265 TRÚNG SL: 50
19-08-2019 3 CÀNG VIP: 082 - SIÊU LÔ: 04 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 082 TRÚNG SL: 04
18-08-2019 3 CÀNG VIP: 028 - SIÊU LÔ: 01 TRÚNG SL: 01
17-08-2019 3 CÀNG VIP: 463 - SIÊU LÔ: 82 TRÚNG SL: 82
16-08-2019 3 CÀNG VIP: 020 - SIÊU LÔ: 77 TRƯỢT
15-08-2019 3 CÀNG VIP: 062 - SIÊU LÔ: 36 TRÚNG SL: 36
14-08-2019 3 CÀNG VIP: 102 - SIÊU LÔ: 38 TRÚNG SL: 38X2
13-08-2019 3 CÀNG VIP: 641 - SIÊU LÔ: 19 TRƯỢT
12-08-2019 3 CÀNG VIP: 309 - SIÊU LÔ: 64 TRÚNG SL: 64
11-08-2019 3 CÀNG VIP: 049 - SIÊU LÔ: 69 TRÚNG SL: 69
10-08-2019 3 CÀNG VIP: 049 - SIÊU LÔ: 51 TRÚNG SL: 51
09-08-2019 3 CÀNG VIP: 717 - SIÊU LÔ: 20 TRƯỢT
08-08-2019 3 CÀNG VIP: 811 - SIÊU LÔ: 23 TRÚNG SL: 23
07-08-2019 3 CÀNG VIP: 936 - SIÊU LÔ: 15 TRÚNG SL: 15
06-08-2019 3 CÀNG VIP: 075 - SIÊU LÔ: 79 TRƯỢT
05-08-2019 3 CÀNG VIP: 038 - SIÊU LÔ: 91 TRÚNG SL: 91X3
04-08-2019 3 CÀNG VIP: 007 - SIÊU LÔ: 75 TRÚNG SL: 75
03-08-2019 3 CÀNG VIP: 695 - SIÊU LÔ: 23 TRƯỢT
02-08-2019 3 CÀNG VIP: 450 - SIÊU LÔ: 77 TRÚNG SL: 77
01-08-2019 3 CÀNG VIP: 246 - SIÊU LÔ: 15 TRƯỢT
31-07-2019 3 CÀNG VIP: 690 - SIÊU LÔ: 66 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 690 TRÚNG SL: 66
30-07-2019 3 CÀNG VIP: 959 - SIÊU LÔ: 93 TRƯỢT
29-07-2019 3 CÀNG VIP: 918 - SIÊU LÔ: 53 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 918 TRÚNG SL: 53
28-07-2019 3 CÀNG VIP: 750 - SIÊU LÔ: 99 TRƯỢT
27-07-2019 3 CÀNG VIP: 694 - SIÊU LÔ: 78 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 694 TRÚNG SL: 78
26-07-2019 3 CÀNG VIP: 949 - SIÊU LÔ: 35 TRƯỢT
25-07-2019 3 CÀNG VIP: 382 - SIÊU LÔ: 56 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 382 TRÚNG SL: 56
24-07-2019 3 CÀNG VIP: 082 - SIÊU LÔ: 02 TRƯỢT
23-07-2019 3 CÀNG VIP: 074 - SIÊU LÔ: 11 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 074 TRÚNG SL: 11
22-07-2019 3 CÀNG VIP: 536 - SIÊU LÔ: 00 TRÚNG SL: 00
21-07-2019 3 CÀNG VIP: 545 - SIÊU LÔ: 73 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 545 TRÚNG SL: 73X2
20-07-2019 3 CÀNG VIP: 705 - SIÊU LÔ: 66 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 705 TRÚNG SL: 66
19-07-2019 3 CÀNG VIP: 119 - SIÊU LÔ: 28 TRÚNG SL: 28
18-07-2019 3 CÀNG VIP: 507 - SIÊU LÔ: 11 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 507 TRÚNG SL: 11
17-07-2019 3 CÀNG VIP: 647 - SIÊU LÔ: 00 TRÚNG SL: 00X2
16-07-2019 3 CÀNG VIP: 055 - SIÊU LÔ: 26 TRÚNG SL: 26
15-07-2019 3 CÀNG VIP: 737 - SIÊU LÔ: 72 TRƯỢT
14-07-2019 3 CÀNG VIP: 770 - SIÊU LÔ: 58 TRƯỢT
13-07-2019 3 CÀNG VIP: 282 - SIÊU LÔ: 90 TRƯỢT