THỐNG KÊ COMBO 3 CÀNG + SIÊU LÔ 2 NHÁY SIÊU VIP MIỀN BẮC

NGÀY COMBO 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 23-08-2019
22-08-2019 3 CÀNG VIP: 897 - SIÊU LÔ: 20 TRÚNG SL: 20
21-08-2019 3 CÀNG VIP: 951 - SIÊU LÔ: 05 TRƯỢT
20-08-2019 3 CÀNG VIP: 265 - SIÊU LÔ: 50 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 265 TRÚNG SL: 50
19-08-2019 3 CÀNG VIP: 082 - SIÊU LÔ: 04 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 082 TRÚNG SL: 04
18-08-2019 3 CÀNG VIP: 028 - SIÊU LÔ: 01 TRÚNG SL: 01
17-08-2019 3 CÀNG VIP: 463 - SIÊU LÔ: 82 TRÚNG SL: 82
16-08-2019 3 CÀNG VIP: 020 - SIÊU LÔ: 77 TRƯỢT
15-08-2019 3 CÀNG VIP: 062 - SIÊU LÔ: 36 TRÚNG SL: 36
14-08-2019 3 CÀNG VIP: 102 - SIÊU LÔ: 38 TRÚNG SL: 38X2
13-08-2019 3 CÀNG VIP: 641 - SIÊU LÔ: 19 TRƯỢT
12-08-2019 3 CÀNG VIP: 309 - SIÊU LÔ: 64 TRÚNG SL: 64
11-08-2019 3 CÀNG VIP: 049 - SIÊU LÔ: 69 TRÚNG SL: 69
10-08-2019 3 CÀNG VIP: 049 - SIÊU LÔ: 51 TRÚNG SL: 51
09-08-2019 3 CÀNG VIP: 717 - SIÊU LÔ: 20 TRƯỢT
08-08-2019 3 CÀNG VIP: 811 - SIÊU LÔ: 23 TRÚNG SL: 23
07-08-2019 3 CÀNG VIP: 936 - SIÊU LÔ: 15 TRÚNG SL: 15
06-08-2019 3 CÀNG VIP: 075 - SIÊU LÔ: 79 TRƯỢT
05-08-2019 3 CÀNG VIP: 038 - SIÊU LÔ: 91 TRÚNG SL: 91X3
04-08-2019 3 CÀNG VIP: 007 - SIÊU LÔ: 75 TRÚNG SL: 75
03-08-2019 3 CÀNG VIP: 695 - SIÊU LÔ: 23 TRƯỢT
02-08-2019 3 CÀNG VIP: 450 - SIÊU LÔ: 77 TRÚNG SL: 77
01-08-2019 3 CÀNG VIP: 246 - SIÊU LÔ: 15 TRƯỢT
31-07-2019 3 CÀNG VIP: 690 - SIÊU LÔ: 66 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 690 TRÚNG SL: 66
30-07-2019 3 CÀNG VIP: 959 - SIÊU LÔ: 93 TRƯỢT
29-07-2019 3 CÀNG VIP: 918 - SIÊU LÔ: 53 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 918 TRÚNG SL: 53
28-07-2019 3 CÀNG VIP: 750 - SIÊU LÔ: 99 TRƯỢT
27-07-2019 3 CÀNG VIP: 694 - SIÊU LÔ: 78 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 694 TRÚNG SL: 78
26-07-2019 3 CÀNG VIP: 949 - SIÊU LÔ: 35 TRƯỢT
25-07-2019 3 CÀNG VIP: 382 - SIÊU LÔ: 56 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 382 TRÚNG SL: 56
24-07-2019 3 CÀNG VIP: 082 - SIÊU LÔ: 02 TRƯỢT
23-07-2019 3 CÀNG VIP: 074 - SIÊU LÔ: 11 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 074 TRÚNG SL: 11
22-07-2019 3 CÀNG VIP: 536 - SIÊU LÔ: 00 TRÚNG SL: 00
21-07-2019 3 CÀNG VIP: 545 - SIÊU LÔ: 73 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 545 TRÚNG SL: 73X2
20-07-2019 3 CÀNG VIP: 705 - SIÊU LÔ: 66 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 705 TRÚNG SL: 66
19-07-2019 3 CÀNG VIP: 119 - SIÊU LÔ: 28 TRÚNG SL: 28
18-07-2019 3 CÀNG VIP: 507 - SIÊU LÔ: 11 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 507 TRÚNG SL: 11
17-07-2019 3 CÀNG VIP: 647 - SIÊU LÔ: 00 TRÚNG SL: 00X2
16-07-2019 3 CÀNG VIP: 055 - SIÊU LÔ: 26 TRÚNG SL: 26
15-07-2019 3 CÀNG VIP: 737 - SIÊU LÔ: 72 TRƯỢT
14-07-2019 3 CÀNG VIP: 770 - SIÊU LÔ: 58 TRƯỢT
13-07-2019 3 CÀNG VIP: 282 - SIÊU LÔ: 90 TRƯỢT
12-07-2019 3 CÀNG VIP: 934 - SIÊU LÔ: 17 TRÚNG SL: 17
11-07-2019 3 CÀNG VIP: 147 - SIÊU LÔ: 70 TRÚNG SL: 70
10-07-2019 3 CÀNG VIP: 040 - SIÊU LÔ: 57 TRÚNG SL: 57
09-07-2019 3 CÀNG VIP: 462 - SIÊU LÔ: 00 TRƯỢT
08-07-2019 3 CÀNG VIP: 059 - SIÊU LÔ: 1 TRÚNG SL: 1
07-07-2019 3 CÀNG VIP: 705 - SIÊU LÔ: 36 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 705 TRÚNG SL: 36X2
06-07-2019 3 CÀNG VIP: 157 - SIÊU LÔ: 53 TRƯỢT
05-07-2019 3 CÀNG VIP: 966 - SIÊU LÔ: 19 TRÚNG SL: 19X3
04-07-2019 3 CÀNG VIP: 120 - SIÊU LÔ: 96 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 120 TRÚNG SL: 96X2
03-07-2019 3 CÀNG VIP: 185 - SIÊU LÔ: 10 TRÚNG SL: 10
02-07-2019 3 CÀNG VIP: 368 - SIÊU LÔ: 22 TRƯỢT
01-07-2019 3 CÀNG VIP: 318 - SIÊU LÔ: 60 TRƯỢT
30-06-2019 3 CÀNG VIP: 622 - SIÊU LÔ: 42 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 622 TRÚNG SL: 42X2
29-06-2019 3 CÀNG VIP: 398 - SIÊU LÔ: 64 TRÚNG SL: 64
28-06-2019 3 CÀNG VIP: 073 - SIÊU LÔ: 54 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 073 TRÚNG SL: 54X2
27-06-2019 3 CÀNG VIP: 558 - SIÊU LÔ: 93 TRƯỢT
26-06-2019 3 CÀNG VIP: 997 - SIÊU LÔ: 30 TRƯỢT
25-06-2019 3 CÀNG VIP: 758 - SIÊU LÔ: 37 TRƯỢT
24-06-2019 3 CÀNG VIP: 476 - SIÊU LÔ: 42 TRƯỢT
23-06-2019 3 CÀNG VIP: 974 - SIÊU LÔ: 01 TRƯỢT
22-06-2019 3 CÀNG VIP: 133 - SIÊU LÔ: 57 TRƯỢT
21-06-2019 3 CÀNG VIP: 735 - SIÊU LÔ: 66 TRƯỢT
20-06-2019 3 CÀNG VIP: 781 - SIÊU LÔ: 05 TRƯỢT
19-06-2019 3 CÀNG VIP: 853 - SIÊU LÔ: 58 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 853 TRÚNG SL: 58
18-06-2019 3 CÀNG VIP: 585 - SIÊU LÔ: 62 TRÚNG SL: 62
17-06-2019 3 CÀNG VIP: 374 - SIÊU LÔ: 54 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 374 TRÚNG SL: 54X2
16-06-2019 3 CÀNG VIP: 356 - SIÊU LÔ: 86 TRƯỢT
15-06-2019 3 CÀNG VIP: 358 - SIÊU LÔ: 67 TRƯỢT
14-06-2019 3 CÀNG VIP: 043 - SIÊU LÔ: 98 TRƯỢT
13-06-2019 3 CÀNG VIP: 871 - SIÊU LÔ: 96 TRƯỢT
12-06-2019 3 CÀNG VIP: 859 - SIÊU LÔ: 32 TRƯỢT
11-06-2019 3 CÀNG VIP: 680 - SIÊU LÔ: 42 TRÚNG SL: 42X2
10-06-2019 3 CÀNG VIP: 692 - SIÊU LÔ: 47 TRƯỢT
09-06-2019 3 CÀNG VIP: 378 - SIÊU LÔ: 94 TRÚNG SL: 94
08-06-2019 3 CÀNG VIP: 304 - SIÊU LÔ: 00 TRÚNG SL: 00
07-06-2019 3 CÀNG VIP: 162 - SIÊU LÔ: 19 TRƯỢT
06-06-2019 3 CÀNG VIP: 408 - SIÊU LÔ: 44 TRƯỢT
05-06-2019 3 CÀNG VIP: 065 - SIÊU LÔ: 43 TRƯỢT
04-06-2019 3 CÀNG VIP: 984 - SIÊU LÔ: 55 TRƯỢT
03-06-2019 3 CÀNG VIP: 968 - SIÊU LÔ: 61 TRÚNG SL: 61X2
02-06-2019 3 CÀNG VIP: 774 - SIÊU LÔ: 31 TRÚNG SL: 31X2
01-06-2019 3 CÀNG VIP: 716 - SIÊU LÔ: 84 TRƯỢT
31-05-2019 3 CÀNG VIP: 905 - SIÊU LÔ: 84 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 905 TRÚNG SL: 84X2
30-05-2019 3 CÀNG VIP: 893 - SIÊU LÔ: 51 TRÚNG SL: 51
29-05-2019 3 CÀNG VIP: 173 - SIÊU LÔ: 01 TRÚNG SL: 01X2