THỐNG KÊ COMBO ĐẶC BIỆT + SIÊU LÔ 2 NHÁY SIÊU VIP MIỀN BẮC

NGÀY COMBO ĐẶC BIỆT + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 30-01-2020
10-10-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 47 - SIÊU LÔ: 83 TRÚNG SL: 83X2
09-10-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 52 - SIÊU LÔ: 83 TRƯỢT
06-10-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 74 - SIÊU LÔ: 56 TRÚNG SL: 56X2
05-10-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 53 - SIÊU LÔ: 71 TRÚNG SL: 71X2
04-10-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 51 - SIÊU LÔ: 50 TRÚNG ĐB VIP: 51 TRÚNG SL: 50X3
03-10-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 26 - SIÊU LÔ: 75 TRÚNG SL: 75X2
02-10-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 82 - SIÊU LÔ: 74 TRÚNG SL: 74X2
01-10-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 16 - SIÊU LÔ: 15 TRÚNG SL: 15X2
30-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 64 - SIÊU LÔ: 98 TRÚNG ĐB VIP: 64 TRÚNG SL: 98X2
29-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 23 - SIÊU LÔ: 62 TRÚNG SL: 62X2
28-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 17 - SIÊU LÔ: 60 TRÚNG SL: 60X2
27-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 77 - SIÊU LÔ: 64 TRÚNG SL: 64X2
26-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 58 - SIÊU LÔ: 54 TRÚNG SL: 54
25-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 58 - SIÊU LÔ: 88 TRÚNG SL: 88X2
24-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 78 - SIÊU LÔ: 65 TRƯỢT
23-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 28 - SIÊU LÔ: 83 TRÚNG SL: 83X2
22-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 73 - SIÊU LÔ: 92 TRÚNG SL: 92X2
21-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 79 - SIÊU LÔ: 37 TRÚNG SL: 37X3
20-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 76 - SIÊU LÔ: 44 TRÚNG ĐB VIP: 76 TRÚNG SL: 44X2
19-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 19 - SIÊU LÔ: 61 TRÚNG SL: 61
18-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 46 - SIÊU LÔ: 47 TRÚNG ĐB VIP: 46 TRÚNG SL: 47X2
17-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 00 - SIÊU LÔ: 49 TRÚNG SL: 49X3
16-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 96 - SIÊU LÔ: 62 TRÚNG SL: 62X2
15-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 04 - SIÊU LÔ: 88 TRÚNG SL: 88X2
14-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 44 - SIÊU LÔ: 37 TRÚNG SL: 37X2
13-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 67 - SIÊU LÔ: 53 TRƯỢT
12-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 17 - SIÊU LÔ: 64 TRÚNG ĐB VIP: 17 TRÚNG SL: 64X2
11-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 42 - SIÊU LÔ: 64 TRÚNG SL: 64X2
10-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 11 - SIÊU LÔ: 47 TRÚNG ĐB VIP: 11 TRÚNG SL: 47X2
09-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 82 - SIÊU LÔ: 17 TRÚNG SL: 17X3
08-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 67 - SIÊU LÔ: 97 TRÚNG SL: 97X2
07-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 17 - SIÊU LÔ: 21 TRÚNG SL: 21X2
06-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 16 - SIÊU LÔ: 96 TRÚNG SL: 96X2
05-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 55 - SIÊU LÔ: 78 TRÚNG SL: 78
04-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 84 - SIÊU LÔ: 36 TRÚNG ĐB VIP: 84 TRÚNG SL: 36X2
03-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 54 - SIÊU LÔ: 87 TRÚNG ĐB VIP: 54 TRÚNG SL: 87
02-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 63 - SIÊU LÔ: 09 TRÚNG SL: 09
01-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 09 - SIÊU LÔ: 28 TRÚNG SL: 28
31-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 84 - SIÊU LÔ: 34 TRƯỢT
30-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 66 - SIÊU LÔ: 08 TRÚNG ĐB VIP: 66 TRÚNG SL: 08
29-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 03 - SIÊU LÔ: 55 TRÚNG SL: 55X2
28-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 02 - SIÊU LÔ: 99 TRÚNG SL: 99X2
27-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 26 - SIÊU LÔ: 02 TRÚNG SL: 02
26-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 03 - SIÊU LÔ: 58 TRÚNG SL: 58X2
25-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 01 - SIÊU LÔ: 25 TRÚNG ĐB VIP: 01 TRÚNG SL: 25
24-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 02 - SIÊU LÔ: 90 TRÚNG SL: 90
23-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 20 - SIÊU LÔ: 77 TRƯỢT
22-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 03 - SIÊU LÔ: 52 TRÚNG SL: 52
21-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 07 - SIÊU LÔ: 00 TRÚNG SL: 00
20-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 05 - SIÊU LÔ: 08 TRÚNG SL: 08
19-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 82 - SIÊU LÔ: 66 TRÚNG ĐB VIP: 82 TRÚNG SL: 66
18-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 11 - SIÊU LÔ: 70 TRÚNG ĐB VIP: 11 TRÚNG SL: 70
17-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 98 - SIÊU LÔ: 52 TRÚNG ĐB VIP: 98 TRÚNG SL: 52
16-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 54 - SIÊU LÔ: 68 TRÚNG SL: 68
15-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 62 - SIÊU LÔ: 05 TRƯỢT
14-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 62 - SIÊU LÔ: 92 TRÚNG SL: 92
13-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 81 - SIÊU LÔ: 24 TRÚNG ĐB VIP: 81 TRÚNG SL: 24
12-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 60 - SIÊU LÔ: 93 TRÚNG SL: 93
11-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 76 - SIÊU LÔ: 84 TRÚNG ĐB VIP: 76 TRÚNG SL: 84X2
10-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 49 - SIÊU LÔ: 05 TRÚNG SL: 05
09-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 17 - SIÊU LÔ: 79 TRÚNG SL: 79
08-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 19 - SIÊU LÔ: 68 TRƯỢT
07-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 36 - SIÊU LÔ: 87 TRƯỢT
06-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 73 - SIÊU LÔ: 90 TRÚNG SL: 90X2
05-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 37 - SIÊU LÔ: 85 TRƯỢT
04-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 07 - SIÊU LÔ: 01 TRƯỢT
03-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 95 - SIÊU LÔ: 26 TRƯỢT
02-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 30 - SIÊU LÔ: 68 TRÚNG SL: 68
01-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 20 - SIÊU LÔ: 97 TRƯỢT
31-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 46 - SIÊU LÔ: 26 TRÚNG SL: 26X2
30-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 24 - SIÊU LÔ: 75 TRÚNG SL: 75
29-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 35 - SIÊU LÔ: 19 TRÚNG SL: 19
28-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 74 - SIÊU LÔ: 98 TRƯỢT
27-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 50 - SIÊU LÔ: 79 TRƯỢT
26-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 46 - SIÊU LÔ: 04 TRƯỢT
25-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 93 - SIÊU LÔ: 45 TRƯỢT
24-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 82 - SIÊU LÔ: 81 TRƯỢT
23-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 37 - SIÊU LÔ: 07 TRƯỢT
22-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 39 - SIÊU LÔ: 04 TRƯỢT
21-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 03 - SIÊU LÔ: 02 TRƯỢT
20-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 73 - SIÊU LÔ: 30 TRÚNG SL: 30
19-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 19 - SIÊU LÔ: 28 TRÚNG SL: 28
18-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 15 - SIÊU LÔ: 30 TRÚNG SL: 30
17-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 47 - SIÊU LÔ: 99 TRÚNG SL: 99
16-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 27 - SIÊU LÔ: 84 TRƯỢT
15-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 37 - SIÊU LÔ: 20 TRÚNG SL: 20