THỐNG KÊ COMBO ĐẶC BIỆT + SIÊU LÔ 2 NHÁY SIÊU VIP MIỀN BẮC

NGÀY COMBO ĐẶC BIỆT + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 23-08-2019
22-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 75 - SIÊU LÔ: 20 TRÚNG SL: 20
21-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 37 - SIÊU LÔ: 95 TRÚNG ĐB VIP: 37 TRÚNG SL: 95X2
20-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 65 - SIÊU LÔ: 21 TRÚNG ĐB VIP: 65 TRÚNG SL: 21
19-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 56 - SIÊU LÔ: 24 TRƯỢT
18-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 21 - SIÊU LÔ: 03 TRÚNG SL: 03
17-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 98 - SIÊU LÔ: 81 TRÚNG ĐB VIP: 98 TRÚNG SL: 81
16-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 62 - SIÊU LÔ: 70 TRÚNG SL: 70
15-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 74 - SIÊU LÔ: 03 TRÚNG ĐB VIP: 74 TRÚNG SL: 03
14-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 09 - SIÊU LÔ: 46 TRƯỢT
13-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 81 - SIÊU LÔ: 22 TRÚNG ĐB VIP: 81 TRÚNG SL: 22X2
12-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 59 - SIÊU LÔ: 53 TRÚNG ĐB VIP: 59 TRÚNG SL: 53X2
11-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 60 - SIÊU LÔ: 01 TRƯỢT
10-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 42 - SIÊU LÔ: 33 TRƯỢT
09-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 27 - SIÊU LÔ: 13 TRƯỢT
08-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 16 - SIÊU LÔ: 68 TRƯỢT
07-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 31 - SIÊU LÔ: 26 TRÚNG SL: 26
06-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 50 - SIÊU LÔ: 37 TRƯỢT
05-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 91 - SIÊU LÔ: 44 TRÚNG ĐB VIP: 91 TRÚNG SL: 44X2
04-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 32 - SIÊU LÔ: 78 TRÚNG ĐB VIP: 32 TRÚNG SL: 78X2
03-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 33 - SIÊU LÔ: 91 TRÚNG ĐB VIP: 33 TRÚNG SL: 91
02-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 82 - SIÊU LÔ: 40 TRÚNG ĐB VIP: 82 TRÚNG SL: 40
01-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 12 - SIÊU LÔ: 59 TRƯỢT
31-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 46 - SIÊU LÔ: 18 TRÚNG SL: 18
30-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 89 - SIÊU LÔ: 91 TRƯỢT
29-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 30 - SIÊU LÔ: 41 TRƯỢT
28-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 74 - SIÊU LÔ: 95 TRƯỢT
27-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 00 - SIÊU LÔ: 51 TRÚNG SL: 51
26-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 20 - SIÊU LÔ: 50 TRÚNG ĐB VIP: 20 TRÚNG SL: 50X2
25-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 92 - SIÊU LÔ: 75 TRƯỢT
24-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 37 - SIÊU LÔ: 53 TRƯỢT
23-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 74 - SIÊU LÔ: 11 TRÚNG ĐB VIP: 74 TRÚNG SL: 11
22-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 89 - SIÊU LÔ: 54 TRƯỢT
21-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 81 - SIÊU LÔ: 45 TRÚNG SL: 45X2
20-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 05 - SIÊU LÔ: 53 TRÚNG ĐB VIP: 05 TRÚNG SL: 53
19-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 02 - SIÊU LÔ: 13 TRÚNG ĐB VIP: 02 TRÚNG SL: 13
18-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 47 - SIÊU LÔ: 86 TRƯỢT
17-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 79 - SIÊU LÔ: 00 TRÚNG SL: 00X2
16-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 32 - SIÊU LÔ: 64 TRƯỢT
15-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 07 - SIÊU LÔ: 17 TRÚNG ĐB VIP: 07 TRÚNG SL: 17
14-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 70 - SIÊU LÔ: 09 TRƯỢT
13-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 80 - SIÊU LÔ: 91 TRƯỢT
12-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 34 - SIÊU LÔ: 97 TRÚNG SL: 97
11-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 40 - SIÊU LÔ: 00 TRÚNG SL: 00X2
10-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 66 - SIÊU LÔ: 82 TRÚNG ĐB VIP: 66 TRÚNG SL: 82
09-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 32 - SIÊU LÔ: 70 TRƯỢT
08-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 83 - SIÊU LÔ: 36 TRÚNG ĐB VIP: 83 TRÚNG SL: 36
07-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 73 - SIÊU LÔ: 87 TRÚNG SL: 87
06-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 20 - SIÊU LÔ: 02 TRÚNG SL: 02
05-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 65 - SIÊU LÔ: 03 TRÚNG SL: 03
04-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 77 - SIÊU LÔ: 26 TRƯỢT
03-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 85 - SIÊU LÔ: 67 TRƯỢT
02-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 58 - SIÊU LÔ: 68 TRƯỢT
01-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 61 - SIÊU LÔ: 21 TRƯỢT
30-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 68 - SIÊU LÔ: 23 TRÚNG SL: 23
29-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 34 - SIÊU LÔ: 85 TRÚNG ĐB VIP: 34 TRÚNG SL: 85
28-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 84 - SIÊU LÔ: 59 TRÚNG SL: 59X2
27-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 71 - SIÊU LÔ: 63 TRƯỢT
26-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 93 - SIÊU LÔ: 86 TRƯỢT
25-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 56 - SIÊU LÔ: 52 TRÚNG SL: 52X2
24-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 26 - SIÊU LÔ: 44 TRÚNG SL: 44X2
23-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 72 - SIÊU LÔ: 57 TRÚNG SL: 57X2
22-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 83 - SIÊU LÔ: 98 TRÚNG SL: 98X2
21-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 85 - SIÊU LÔ: 28 TRÚNG SL: 28X2
20-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 32 - SIÊU LÔ: 79 TRÚNG ĐB VIP: 32 TRÚNG SL: 79X2
19-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 53 - SIÊU LÔ: 87 TRÚNG ĐB VIP: 53 TRÚNG SL: 87
18-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 98 - SIÊU LÔ: 40 TRÚNG ĐB VIP: 98 TRÚNG SL: 40
17-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 18 - SIÊU LÔ: 75 TRƯỢT
16-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 56 - SIÊU LÔ: 86 TRƯỢT
15-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 58 - SIÊU LÔ: 67 TRƯỢT
14-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 43 - SIÊU LÔ: 01 TRÚNG SL: 01
13-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 71 - SIÊU LÔ: 35 TRƯỢT
12-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 59 - SIÊU LÔ: 32 TRƯỢT
11-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 93 - SIÊU LÔ: 72 TRƯỢT
10-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 95 - SIÊU LÔ: 57 TRƯỢT
09-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 86 - SIÊU LÔ: 12 TRƯỢT
08-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 12 - SIÊU LÔ: 39 TRÚNG SL: 39X2
07-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 60 - SIÊU LÔ: 89 TRÚNG SL: 89
06-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 38 - SIÊU LÔ: 67 TRÚNG SL: 67
05-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 65 - SIÊU LÔ: 43 TRƯỢT
04-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 89 - SIÊU LÔ: 05 TRƯỢT
03-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 68 - SIÊU LÔ: 84 TRƯỢT
02-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 57 - SIÊU LÔ: 30 TRÚNG ĐB VIP: 57 TRÚNG SL: 30X2
01-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 91 - SIÊU LÔ: 80 TRÚNG ĐB VIP: 91 TRÚNG SL: 80X2
31-05-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 26 - SIÊU LÔ: 44 TRƯỢT
30-05-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 93 - SIÊU LÔ: 71 TRƯỢT
29-05-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 70 - SIÊU LÔ: 14 TRƯỢT