THỐNG KÊ COMBO ĐẶC BIỆT + SIÊU LÔ 2 NHÁY SIÊU VIP MIỀN BẮC

NGÀY COMBO ĐẶC BIỆT + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 30-01-2020
06-10-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 76 - SIÊU LÔ: 56 TRÚNG SL: 56X2
05-10-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 51 - SIÊU LÔ: 71 TRÚNG SL: 71X2
04-10-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 50 - SIÊU LÔ: 50 TRÚNG SL: 50X3
03-10-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 28 - SIÊU LÔ: 75 TRÚNG SL: 75X2
02-10-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 82 - SIÊU LÔ: 74 TRÚNG SL: 74X2
01-10-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 15 - SIÊU LÔ: 15 TRÚNG ĐB VIP: 15 TRÚNG SL: 15X2
30-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 65 - SIÊU LÔ: 98 TRÚNG SL: 98X2
29-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 07 - SIÊU LÔ: 73 TRƯỢT
28-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 15 - SIÊU LÔ: 60 TRÚNG SL: 60X2
27-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 12 - SIÊU LÔ: 82 TRƯỢT
26-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 34 - SIÊU LÔ: 29 TRÚNG SL: 29
25-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 60 - SIÊU LÔ: 88 TRÚNG SL: 88X2
24-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 23 - SIÊU LÔ: 92 TRÚNG SL: 92X2
23-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 30 - SIÊU LÔ: 83 TRÚNG SL: 83X2
22-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 74 - SIÊU LÔ: 92 TRÚNG ĐB VIP: 74 TRÚNG SL: 92X2
21-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 77 - SIÊU LÔ: 37 TRÚNG SL: 37X3
20-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 77 - SIÊU LÔ: 44 TRÚNG SL: 44X2
19-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 75 - SIÊU LÔ: 60 TRÚNG SL: 60
18-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 46 - SIÊU LÔ: 47 TRÚNG ĐB VIP: 46 TRÚNG SL: 47X2
17-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 00 - SIÊU LÔ: 49 TRÚNG SL: 49X3
16-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 97 - SIÊU LÔ: 62 TRÚNG ĐB VIP: 97 TRÚNG SL: 62X2
15-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 02 - SIÊU LÔ: 88 TRÚNG SL: 88X2
14-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 65 - SIÊU LÔ: 19 TRƯỢT
13-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 83 - SIÊU LÔ: 79 TRÚNG SL: 79X2
12-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 16 - SIÊU LÔ: 64 TRÚNG SL: 64X2
11-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 41 - SIÊU LÔ: 64 TRÚNG ĐB VIP: 41 TRÚNG SL: 64X2
10-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 10 - SIÊU LÔ: 47 TRÚNG SL: 47X2
09-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 84 - SIÊU LÔ: 17 TRÚNG SL: 17X3
08-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 69 - SIÊU LÔ: 97 TRÚNG SL: 97X2
07-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 17 - SIÊU LÔ: 21 TRÚNG SL: 21X2
06-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 74 - SIÊU LÔ: 94 TRƯỢT
05-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 55 - SIÊU LÔ: 12 TRÚNG SL: 12
04-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 83 - SIÊU LÔ: 36 TRÚNG SL: 36X2
03-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 54 - SIÊU LÔ: 29 TRÚNG ĐB VIP: 54 TRÚNG SL: 29
02-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 05 - SIÊU LÔ: 46 TRÚNG SL: 46
01-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 00 - SIÊU LÔ: 77 TRÚNG SL: 77X2
31-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 56 - SIÊU LÔ: 36 TRÚNG SL: 36
30-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 56 - SIÊU LÔ: 40 TRÚNG SL: 40
29-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 23 - SIÊU LÔ: 79 TRÚNG SL: 79
28-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 30 - SIÊU LÔ: 25 TRÚNG SL: 25
27-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 02 - SIÊU LÔ: 45 TRÚNG SL: 45
26-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 51 - SIÊU LÔ: 09 TRƯỢT
25-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 11 - SIÊU LÔ: 46 TRÚNG SL: 46X2
24-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 89 - SIÊU LÔ: 50 TRƯỢT
23-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 94 - SIÊU LÔ: 76 TRÚNG SL: 76
22-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 75 - SIÊU LÔ: 20 TRÚNG SL: 20
21-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 37 - SIÊU LÔ: 95 TRÚNG ĐB VIP: 37 TRÚNG SL: 95X2
20-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 65 - SIÊU LÔ: 21 TRÚNG ĐB VIP: 65 TRÚNG SL: 21
19-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 56 - SIÊU LÔ: 24 TRƯỢT
18-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 21 - SIÊU LÔ: 03 TRÚNG SL: 03
17-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 98 - SIÊU LÔ: 81 TRÚNG ĐB VIP: 98 TRÚNG SL: 81
16-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 62 - SIÊU LÔ: 70 TRÚNG SL: 70
15-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 74 - SIÊU LÔ: 03 TRÚNG ĐB VIP: 74 TRÚNG SL: 03
14-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 09 - SIÊU LÔ: 46 TRƯỢT
13-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 81 - SIÊU LÔ: 22 TRÚNG ĐB VIP: 81 TRÚNG SL: 22X2
12-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 59 - SIÊU LÔ: 53 TRÚNG ĐB VIP: 59 TRÚNG SL: 53X2
11-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 60 - SIÊU LÔ: 01 TRƯỢT
10-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 42 - SIÊU LÔ: 33 TRƯỢT
09-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 27 - SIÊU LÔ: 13 TRƯỢT
08-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 16 - SIÊU LÔ: 68 TRƯỢT
07-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 31 - SIÊU LÔ: 26 TRÚNG SL: 26
06-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 50 - SIÊU LÔ: 37 TRƯỢT
05-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 91 - SIÊU LÔ: 44 TRÚNG ĐB VIP: 91 TRÚNG SL: 44X2
04-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 32 - SIÊU LÔ: 78 TRÚNG ĐB VIP: 32 TRÚNG SL: 78X2
03-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 33 - SIÊU LÔ: 91 TRÚNG ĐB VIP: 33 TRÚNG SL: 91
02-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 82 - SIÊU LÔ: 40 TRÚNG ĐB VIP: 82 TRÚNG SL: 40
01-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 12 - SIÊU LÔ: 59 TRƯỢT
31-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 46 - SIÊU LÔ: 18 TRÚNG SL: 18
30-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 89 - SIÊU LÔ: 91 TRƯỢT
29-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 30 - SIÊU LÔ: 41 TRƯỢT
28-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 74 - SIÊU LÔ: 95 TRƯỢT
27-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 00 - SIÊU LÔ: 51 TRÚNG SL: 51
26-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 20 - SIÊU LÔ: 50 TRÚNG ĐB VIP: 20 TRÚNG SL: 50X2
25-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 92 - SIÊU LÔ: 75 TRƯỢT
24-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 37 - SIÊU LÔ: 53 TRƯỢT
23-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 74 - SIÊU LÔ: 11 TRÚNG ĐB VIP: 74 TRÚNG SL: 11
22-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 89 - SIÊU LÔ: 54 TRƯỢT
21-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 81 - SIÊU LÔ: 45 TRÚNG SL: 45X2
20-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 05 - SIÊU LÔ: 53 TRÚNG ĐB VIP: 05 TRÚNG SL: 53
19-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 02 - SIÊU LÔ: 13 TRÚNG ĐB VIP: 02 TRÚNG SL: 13
18-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 47 - SIÊU LÔ: 86 TRƯỢT
17-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 79 - SIÊU LÔ: 00 TRÚNG SL: 00X2
16-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 32 - SIÊU LÔ: 64 TRƯỢT
15-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 07 - SIÊU LÔ: 17 TRÚNG ĐB VIP: 07 TRÚNG SL: 17
14-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 70 - SIÊU LÔ: 09 TRƯỢT
13-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 80 - SIÊU LÔ: 91 TRƯỢT