THỐNG KÊ COMBO ĐẶC BIỆT + SIÊU LÔ 2 NHÁY SIÊU VIP MIỀN BẮC

NGÀY COMBO ĐẶC BIỆT + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 30-01-2020
06-10-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 75 - SIÊU LÔ: 56 TRÚNG ĐB VIP: 75 TRÚNG SL: 56X2
05-10-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 51 - SIÊU LÔ: 71 TRÚNG SL: 71X2
04-10-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 51 - SIÊU LÔ: 50 TRÚNG ĐB VIP: 51 TRÚNG SL: 50X3
03-10-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 27 - SIÊU LÔ: 75 TRÚNG ĐB VIP: 27 TRÚNG SL: 75X2
02-10-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 80 - SIÊU LÔ: 74 TRÚNG SL: 74X2
01-10-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 14 - SIÊU LÔ: 15 TRÚNG SL: 15X2
30-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 63 - SIÊU LÔ: 98 TRÚNG SL: 98X2
29-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 24 - SIÊU LÔ: 62 TRÚNG ĐB VIP: 24 TRÚNG SL: 62X2
28-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 17 - SIÊU LÔ: 60 TRÚNG SL: 60X2
27-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 77 - SIÊU LÔ: 64 TRÚNG SL: 64X2
26-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 57 - SIÊU LÔ: 85 TRÚNG ĐB VIP: 57 TRÚNG SL: 85
25-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 51 - SIÊU LÔ: 20 TRƯỢT
24-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 10 - SIÊU LÔ: 69 TRƯỢT
23-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 86 - SIÊU LÔ: 80 TRƯỢT
22-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 74 - SIÊU LÔ: 92 TRÚNG ĐB VIP: 74 TRÚNG SL: 92X2
21-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 77 - SIÊU LÔ: 37 TRÚNG SL: 37X3
20-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 75 - SIÊU LÔ: 44 TRÚNG SL: 44X2
19-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 19 - SIÊU LÔ: 74 TRÚNG SL: 74
18-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 46 - SIÊU LÔ: 47 TRÚNG ĐB VIP: 46 TRÚNG SL: 47X2
17-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 02 - SIÊU LÔ: 49 TRÚNG SL: 49X3
16-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 96 - SIÊU LÔ: 62 TRÚNG SL: 62X2
15-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 04 - SIÊU LÔ: 88 TRÚNG SL: 88X2
14-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 42 - SIÊU LÔ: 37 TRÚNG SL: 37X2
13-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 82 - SIÊU LÔ: 79 TRÚNG ĐB VIP: 82 TRÚNG SL: 79X2
12-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 16 - SIÊU LÔ: 64 TRÚNG SL: 64X2
11-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 42 - SIÊU LÔ: 64 TRÚNG SL: 64X2
10-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 11 - SIÊU LÔ: 47 TRÚNG ĐB VIP: 11 TRÚNG SL: 47X2
09-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 84 - SIÊU LÔ: 17 TRÚNG SL: 17X3
08-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 68 - SIÊU LÔ: 97 TRÚNG ĐB VIP: 68 TRÚNG SL: 97X2
07-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 16 - SIÊU LÔ: 21 TRÚNG ĐB VIP: 16 TRÚNG SL: 21X2
06-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 17 - SIÊU LÔ: 96 TRÚNG ĐB VIP: 17 TRÚNG SL: 96X2
05-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 86 - SIÊU LÔ: 00 TRÚNG SL: 00
04-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 48 - SIÊU LÔ: 04 TRÚNG SL: 04
03-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 53 - SIÊU LÔ: 74 TRÚNG SL: 74
02-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 48 - SIÊU LÔ: 39 TRÚNG SL: 39
01-09-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 96 - SIÊU LÔ: 19 TRÚNG SL: 19
31-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 65 - SIÊU LÔ: 02 TRÚNG SL: 02
30-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 56 - SIÊU LÔ: 90 TRÚNG SL: 90X2
29-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 50 - SIÊU LÔ: 78 TRƯỢT
28-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 74 - SIÊU LÔ: 34 TRÚNG SL: 34
27-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 10 - SIÊU LÔ: 07 TRÚNG SL: 07
26-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 18 - SIÊU LÔ: 10 TRÚNG SL: 10
25-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 51 - SIÊU LÔ: 13 TRÚNG SL: 13
24-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 57 - SIÊU LÔ: 22 TRÚNG SL: 22
23-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 47 - SIÊU LÔ: 67 TRÚNG ĐB VIP: 47 TRÚNG SL: 67
22-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 92 - SIÊU LÔ: 17 TRÚNG SL: 17
21-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 30 - SIÊU LÔ: 72 TRÚNG SL: 72
20-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 51 - SIÊU LÔ: 38 TRÚNG SL: 38
19-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 82 - SIÊU LÔ: 38 TRÚNG ĐB VIP: 82 TRÚNG SL: 38
18-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 23 - SIÊU LÔ: 53 TRÚNG SL: 53
17-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 63 - SIÊU LÔ: 05 TRÚNG SL: 05
16-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 20 - SIÊU LÔ: 35 TRÚNG SL: 35
15-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 62 - SIÊU LÔ: 11 TRÚNG SL: 11
14-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 92 - SIÊU LÔ: 49 TRÚNG SL: 49X2
13-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 41 - SIÊU LÔ: 00 TRÚNG SL: 00
12-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 90 - SIÊU LÔ: 41 TRÚNG SL: 41X2
11-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 60 - SIÊU LÔ: 50 TRÚNG SL: 50
10-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 49 - SIÊU LÔ: 47 TRÚNG SL: 47
09-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 17 - SIÊU LÔ: 30 TRÚNG SL: 30
08-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 83 - SIÊU LÔ: 75 TRÚNG SL: 75X3
07-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 36 - SIÊU LÔ: 26 TRÚNG SL: 26
06-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 36 - SIÊU LÔ: 47 TRÚNG SL: 47X2
05-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 91 - SIÊU LÔ: 44 TRÚNG ĐB VIP: 91 TRÚNG SL: 44X2
04-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 08 - SIÊU LÔ: 44 TRÚNG SL: 44
03-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 33 - SIÊU LÔ: 88 TRÚNG ĐB VIP: 33 TRÚNG SL: 88
02-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 82 - SIÊU LÔ: 40 TRÚNG ĐB VIP: 82 TRÚNG SL: 40
01-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 56 - SIÊU LÔ: 16 TRÚNG ĐB VIP: 56 TRÚNG SL: 16
31-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 46 - SIÊU LÔ: 26 TRÚNG SL: 26X2
30-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 89 - SIÊU LÔ: 74 TRÚNG SL: 74
29-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 56 - SIÊU LÔ: 53 TRÚNG SL: 53
28-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 08 - SIÊU LÔ: 11 TRÚNG ĐB VIP: 08 TRÚNG SL: 11
27-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 37 - SIÊU LÔ: 10 TRÚNG SL: 10
26-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 49 - SIÊU LÔ: 50 TRÚNG SL: 50X2
25-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 82 - SIÊU LÔ: 30 TRÚNG ĐB VIP: 82 TRÚNG SL: 30X2
24-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 61 - SIÊU LÔ: 00 TRÚNG ĐB VIP: 61 TRÚNG SL: 00X2
23-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 74 - SIÊU LÔ: 77 TRÚNG ĐB VIP: 74 TRÚNG SL: 77
22-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 89 - SIÊU LÔ: 21 TRÚNG SL: 21
21-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 03 - SIÊU LÔ: 22 TRÚNG SL: 22X2
20-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 15 - SIÊU LÔ: 09 TRÚNG SL: 09
19-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 02 - SIÊU LÔ: 90 TRÚNG ĐB VIP: 02 TRÚNG SL: 90
18-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 07 - SIÊU LÔ: 18 TRÚNG ĐB VIP: 07 TRÚNG SL: 18
17-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 27 - SIÊU LÔ: 00 TRÚNG SL: 00X2
16-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 55 - SIÊU LÔ: 90 TRÚNG ĐB VIP: 55 TRÚNG SL: 90
15-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 70 - SIÊU LÔ: 04 TRÚNG SL: 04
14-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 02 - SIÊU LÔ: 10 TRÚNG ĐB VIP: 02 TRÚNG SL: 10
13-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 80 - SIÊU LÔ: 30 TRÚNG SL: 30X3