THỐNG KÊ COMBO ĐẶC BIỆT + SIÊU LÔ 2 NHÁY SIÊU VIP MIỀN BẮC

NGÀY COMBO ĐẶC BIỆT + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 23-08-2019
22-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 92 - SIÊU LÔ: 17 TRÚNG SL: 17
21-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 30 - SIÊU LÔ: 72 TRÚNG SL: 72
20-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 51 - SIÊU LÔ: 38 TRÚNG SL: 38
19-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 82 - SIÊU LÔ: 38 TRÚNG ĐB VIP: 82 TRÚNG SL: 38
18-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 23 - SIÊU LÔ: 53 TRÚNG SL: 53
17-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 63 - SIÊU LÔ: 05 TRÚNG SL: 05
16-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 20 - SIÊU LÔ: 35 TRÚNG SL: 35
15-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 62 - SIÊU LÔ: 11 TRÚNG SL: 11
14-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 92 - SIÊU LÔ: 49 TRÚNG SL: 49X2
13-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 41 - SIÊU LÔ: 00 TRÚNG SL: 00
12-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 90 - SIÊU LÔ: 41 TRÚNG SL: 41X2
11-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 60 - SIÊU LÔ: 50 TRÚNG SL: 50
10-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 49 - SIÊU LÔ: 47 TRÚNG SL: 47
09-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 17 - SIÊU LÔ: 30 TRÚNG SL: 30
08-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 83 - SIÊU LÔ: 75 TRÚNG SL: 75X3
07-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 36 - SIÊU LÔ: 26 TRÚNG SL: 26
06-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 36 - SIÊU LÔ: 47 TRÚNG SL: 47X2
05-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 91 - SIÊU LÔ: 44 TRÚNG ĐB VIP: 91 TRÚNG SL: 44X2
04-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 08 - SIÊU LÔ: 44 TRÚNG SL: 44
03-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 33 - SIÊU LÔ: 88 TRÚNG ĐB VIP: 33 TRÚNG SL: 88
02-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 82 - SIÊU LÔ: 40 TRÚNG ĐB VIP: 82 TRÚNG SL: 40
01-08-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 56 - SIÊU LÔ: 16 TRÚNG ĐB VIP: 56 TRÚNG SL: 16
31-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 46 - SIÊU LÔ: 26 TRÚNG SL: 26X2
30-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 89 - SIÊU LÔ: 74 TRÚNG SL: 74
29-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 56 - SIÊU LÔ: 53 TRÚNG SL: 53
28-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 08 - SIÊU LÔ: 11 TRÚNG ĐB VIP: 08 TRÚNG SL: 11
27-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 37 - SIÊU LÔ: 10 TRÚNG SL: 10
26-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 49 - SIÊU LÔ: 50 TRÚNG SL: 50X2
25-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 82 - SIÊU LÔ: 30 TRÚNG ĐB VIP: 82 TRÚNG SL: 30X2
24-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 61 - SIÊU LÔ: 00 TRÚNG ĐB VIP: 61 TRÚNG SL: 00X2
23-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 74 - SIÊU LÔ: 77 TRÚNG ĐB VIP: 74 TRÚNG SL: 77
22-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 89 - SIÊU LÔ: 21 TRÚNG SL: 21
21-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 03 - SIÊU LÔ: 22 TRÚNG SL: 22X2
20-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 15 - SIÊU LÔ: 09 TRÚNG SL: 09
19-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 02 - SIÊU LÔ: 90 TRÚNG ĐB VIP: 02 TRÚNG SL: 90
18-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 07 - SIÊU LÔ: 18 TRÚNG ĐB VIP: 07 TRÚNG SL: 18
17-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 27 - SIÊU LÔ: 00 TRÚNG SL: 00X2
16-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 55 - SIÊU LÔ: 90 TRÚNG ĐB VIP: 55 TRÚNG SL: 90
15-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 70 - SIÊU LÔ: 04 TRÚNG SL: 04
14-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 02 - SIÊU LÔ: 10 TRÚNG ĐB VIP: 02 TRÚNG SL: 10
13-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 80 - SIÊU LÔ: 30 TRÚNG SL: 30X3
12-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 33 - SIÊU LÔ: 40 TRÚNG SL: 40
11-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 60 - SIÊU LÔ: 00 TRÚNG SL: 00X2
10-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 40 - SIÊU LÔ: 78 TRÚNG SL: 78
09-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 62 - SIÊU LÔ: 07 TRÚNG SL: 07X2
08-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 25 - SIÊU LÔ: 22 TRÚNG SL: 22
07-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 73 - SIÊU LÔ: 48 TRÚNG SL: 48
06-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 26 - SIÊU LÔ: 89 TRÚNG SL: 89
05-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 63 - SIÊU LÔ: 34 TRÚNG SL: 34
04-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 61 - SIÊU LÔ: 31 TRÚNG SL: 31
03-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 85 - SIÊU LÔ: 66 TRÚNG SL: 66X2
02-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 68 - SIÊU LÔ: 38 TRÚNG SL: 38
01-07-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 63 - SIÊU LÔ: 52 TRÚNG SL: 52
30-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 36 - SIÊU LÔ: 42 TRÚNG SL: 42X2
29-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 68 - SIÊU LÔ: 92 TRÚNG SL: 92X2
28-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 89 - SIÊU LÔ: 59 TRÚNG SL: 59X2
27-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 71 - SIÊU LÔ: 20 TRÚNG SL: 20X2
26-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 92 - SIÊU LÔ: 50 TRÚNG SL: 50
25-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 68 - SIÊU LÔ: 92 TRÚNG ĐB VIP: 68 TRÚNG SL: 92
24-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 76 - SIÊU LÔ: 16 TRÚNG SL: 16X2
23-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 54 - SIÊU LÔ: 07 TRÚNG SL: 07X2
22-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 38 - SIÊU LÔ: 54 TRÚNG SL: 54X2
21-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 35 - SIÊU LÔ: 58 TRÚNG SL: 58X2
20-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 16 - SIÊU LÔ: 87 TRÚNG SL: 87X2
19-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 53 - SIÊU LÔ: 67 TRÚNG ĐB VIP: 53 TRÚNG SL: 67
18-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 85 - SIÊU LÔ: 40 TRÚNG SL: 40
17-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 74 - SIÊU LÔ: 23 TRÚNG ĐB VIP: 74 TRÚNG SL: 23
16-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 77 - SIÊU LÔ: 21 TRÚNG ĐB VIP: 77 TRÚNG SL: 21X2
15-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 09 - SIÊU LÔ: 33 TRÚNG ĐB VIP: 09 TRÚNG SL: 33X2
14-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 43 - SIÊU LÔ: 23 TRÚNG SL: 23
13-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 24 - SIÊU LÔ: 34 TRÚNG SL: 34X2
12-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 59 - SIÊU LÔ: 28 TRÚNG SL: 28X2
11-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 93 - SIÊU LÔ: 42 TRÚNG SL: 42X2
10-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 79 - SIÊU LÔ: 06 TRÚNG SL: 06X2
09-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 38 - SIÊU LÔ: 16 TRÚNG ĐB VIP: 38 TRÚNG SL: 16
08-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 75 - SIÊU LÔ: 38 TRÚNG ĐB VIP: 75 TRÚNG SL: 38X2
07-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 61 - SIÊU LÔ: 24 TRÚNG SL: 24
06-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 08 - SIÊU LÔ: 83 TRƯỢT
05-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 67 - SIÊU LÔ: 58 TRÚNG ĐB VIP: 67 TRÚNG SL: 58X2
04-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 85 - SIÊU LÔ: 96 TRÚNG SL: 96
03-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 86 - SIÊU LÔ: 51 TRƯỢT
02-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 52 - SIÊU LÔ: 30 TRÚNG SL: 30X2
01-06-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 68 - SIÊU LÔ: 20 TRƯỢT
31-05-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 83 - SIÊU LÔ: 23 TRÚNG SL: 23
30-05-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 50 - SIÊU LÔ: 20 TRÚNG SL: 20X2
29-05-2019 ĐẶC BIỆT VIP: 70 - SIÊU LÔ: 08 TRƯỢT