THỐNG KÊ COMBO 3 CÀNG + SIÊU LÔ 2 NHÁY SIÊU VIP MIỀN BẮC

NGÀY COMBO 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 30-01-2020
06-10-2019 3 CÀNG VIP: 327 - SIÊU LÔ: 59 TRƯỢT
05-10-2019 3 CÀNG VIP: 753 - SIÊU LÔ: 71 TRÚNG SL: 71X2
04-10-2019 3 CÀNG VIP: 0052 - SIÊU LÔ: 50 TRÚNG SL: 50X3
03-10-2019 3 CÀNG VIP: 226 - SIÊU LÔ: 75 TRÚNG SL: 75X2
02-10-2019 3 CÀNG VIP: 880 - SIÊU LÔ: 74 TRÚNG SL: 74X2
01-10-2019 3 CÀNG VIP: 514 - SIÊU LÔ: 15 TRÚNG SL: 15X2
30-09-2019 3 CÀNG VIP: 964 - SIÊU LÔ: 98 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 964 TRÚNG SL: 98X2
29-09-2019 3 CÀNG VIP: 124 - SIÊU LÔ: 62 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 124 TRÚNG SL: 62X2
28-09-2019 3 CÀNG VIP: 416 - SIÊU LÔ: 60 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 416 TRÚNG SL: 60X2
27-09-2019 3 CÀNG VIP: 279 - SIÊU LÔ: 64 TRÚNG SL: 64X2
26-09-2019 3 CÀNG VIP: 658 - SIÊU LÔ: 76 TRÚNG SL: 76
25-09-2019 3 CÀNG VIP: 046 - SIÊU LÔ: 02 TRƯỢT
24-09-2019 3 CÀNG VIP: 0023 - SIÊU LÔ: 92 TRÚNG SL: 92X2
23-09-2019 3 CÀNG VIP: 328 - SIÊU LÔ: 83 TRÚNG SL: 83X2
22-09-2019 3 CÀNG VIP: 0074 - SIÊU LÔ: 92 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 0074 TRÚNG SL: 92X2
21-09-2019 3 CÀNG VIP: 778 - SIÊU LÔ: 37 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 778 TRÚNG SL: 37X3
20-09-2019 3 CÀNG VIP: 512 - SIÊU LÔ: 26 TRƯỢT
19-09-2019 3 CÀNG VIP: 621 - SIÊU LÔ: 78 TRÚNG SL: 78
18-09-2019 3 CÀNG VIP: 827 - SIÊU LÔ: 37 TRƯỢT
17-09-2019 3 CÀNG VIP: 201 - SIÊU LÔ: 49 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 201 TRÚNG SL: 49X3
16-09-2019 3 CÀNG VIP: 387 - SIÊU LÔ: 47 TRƯỢT
15-09-2019 3 CÀNG VIP: 303 - SIÊU LÔ: 88 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 303 TRÚNG SL: 88X2
14-09-2019 3 CÀNG VIP: 843 - SIÊU LÔ: 37 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 843 TRÚNG SL: 37X2
13-09-2019 3 CÀNG VIP: 778 - SIÊU LÔ: 58 TRƯỢT
12-09-2019 3 CÀNG VIP: 474 - SIÊU LÔ: 38 TRƯỢT
11-09-2019 3 CÀNG VIP: 991 - SIÊU LÔ: 71 TRƯỢT
10-09-2019 3 CÀNG VIP: 812 - SIÊU LÔ: 47 TRÚNG SL: 47X2
09-09-2019 3 CÀNG VIP: 492 - SIÊU LÔ: 37 TRƯỢT
08-09-2019 3 CÀNG VIP: 869 - SIÊU LÔ: 97 TRÚNG SL: 97X2
07-09-2019 3 CÀNG VIP: 617 - SIÊU LÔ: 21 TRÚNG SL: 21X2
06-09-2019 3 CÀNG VIP: 518 - SIÊU LÔ: 96 TRÚNG SL: 96X2
05-09-2019 3 CÀNG VIP: 886 - SIÊU LÔ: 92 TRƯỢT
04-09-2019 3 CÀNG VIP: 636 - SIÊU LÔ: 84 TRÚNG SL: 84
03-09-2019 3 CÀNG VIP: 340 - SIÊU LÔ: 12 TRƯỢT
02-09-2019 3 CÀNG VIP: 448 - SIÊU LÔ: 75 TRƯỢT
01-09-2019 3 CÀNG VIP: 996 - SIÊU LÔ: 49 TRÚNG SL: 49
31-08-2019 3 CÀNG VIP: 665 - SIÊU LÔ: 95 TRÚNG SL: 95
30-08-2019 3 CÀNG VIP: 556 - SIÊU LÔ: 63 TRÚNG SL: 63X2
29-08-2019 3 CÀNG VIP: 950 - SIÊU LÔ: 30 TRÚNG SL: 30
28-08-2019 3 CÀNG VIP: 274 - SIÊU LÔ: 92 TRÚNG SL: 92
27-08-2019 3 CÀNG VIP: 210 - SIÊU LÔ: 20 TRÚNG SL: 20X2
26-08-2019 3 CÀNG VIP: 018 - SIÊU LÔ: 17 TRÚNG SL: 17
25-08-2019 3 CÀNG VIP: 551 - SIÊU LÔ: 09 TRƯỢT
24-08-2019 3 CÀNG VIP: 657 - SIÊU LÔ: 40 TRÚNG SL: 40X2
23-08-2019 3 CÀNG VIP: 347 - SIÊU LÔ: 38 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 347 TRÚNG SL: 38
22-08-2019 3 CÀNG VIP: 892 - SIÊU LÔ: 03 TRƯỢT
21-08-2019 3 CÀNG VIP: 030 - SIÊU LÔ: 00 TRÚNG SL: 00
20-08-2019 3 CÀNG VIP: 951 - SIÊU LÔ: 92 TRƯỢT
19-08-2019 3 CÀNG VIP: 082 - SIÊU LÔ: 41 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 082 TRÚNG SL: 41
18-08-2019 3 CÀNG VIP: 423 - SIÊU LÔ: 39 TRƯỢT
17-08-2019 3 CÀNG VIP: 463 - SIÊU LÔ: 82 TRÚNG SL: 82
16-08-2019 3 CÀNG VIP: 020 - SIÊU LÔ: 64 TRÚNG SL: 64
15-08-2019 3 CÀNG VIP: 562 - SIÊU LÔ: 39 TRÚNG SL: 39
14-08-2019 3 CÀNG VIP: 192 - SIÊU LÔ: 35 TRƯỢT
13-08-2019 3 CÀNG VIP: 941 - SIÊU LÔ: 09 TRÚNG SL: 09
12-08-2019 3 CÀNG VIP: 890 - SIÊU LÔ: 47 TRÚNG SL: 47
11-08-2019 3 CÀNG VIP: 460 - SIÊU LÔ: 01 TRƯỢT
10-08-2019 3 CÀNG VIP: 549 - SIÊU LÔ: 19 TRƯỢT
09-08-2019 3 CÀNG VIP: 717 - SIÊU LÔ: 89 TRƯỢT
08-08-2019 3 CÀNG VIP: 483 - SIÊU LÔ: 63 TRƯỢT
07-08-2019 3 CÀNG VIP: 136 - SIÊU LÔ: 24 TRƯỢT
06-08-2019 3 CÀNG VIP: 136 - SIÊU LÔ: 32 TRÚNG SL: 32
05-08-2019 3 CÀNG VIP: 091 - SIÊU LÔ: 89 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 091 TRÚNG SL: 89X2
04-08-2019 3 CÀNG VIP: 208 - SIÊU LÔ: 95 TRƯỢT
03-08-2019 3 CÀNG VIP: 333 - SIÊU LÔ: 74 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 333 TRÚNG SL: 74
02-08-2019 3 CÀNG VIP: 782 - SIÊU LÔ: 44 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 782 TRÚNG SL: 44X3
01-08-2019 3 CÀNG VIP: 356 - SIÊU LÔ: 20 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 356 TRÚNG SL: 20
31-07-2019 3 CÀNG VIP: 246 - SIÊU LÔ: 15 TRƯỢT
30-07-2019 3 CÀNG VIP: 989 - SIÊU LÔ: 76 TRƯỢT
29-07-2019 3 CÀNG VIP: 856 - SIÊU LÔ: 07 TRÚNG SL: 07
28-07-2019 3 CÀNG VIP: 008 - SIÊU LÔ: 91 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 008 TRÚNG SL: 91
27-07-2019 3 CÀNG VIP: 737 - SIÊU LÔ: 79 TRƯỢT
26-07-2019 3 CÀNG VIP: 449 - SIÊU LÔ: 17 TRÚNG SL: 17X2
25-07-2019 3 CÀNG VIP: 582 - SIÊU LÔ: 53 TRƯỢT
24-07-2019 3 CÀNG VIP: 161 - SIÊU LÔ: 92 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 161 TRÚNG SL: 92X2
23-07-2019 3 CÀNG VIP: 074 - SIÊU LÔ: 11 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 074 TRÚNG SL: 11
22-07-2019 3 CÀNG VIP: 889 - SIÊU LÔ: 34 TRƯỢT
21-07-2019 3 CÀNG VIP: 703 - SIÊU LÔ: 02 TRƯỢT
20-07-2019 3 CÀNG VIP: 615 - SIÊU LÔ: 04 TRƯỢT
19-07-2019 3 CÀNG VIP: 102 - SIÊU LÔ: 48 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 102
18-07-2019 3 CÀNG VIP: 507 - SIÊU LÔ: 80 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 507 TRÚNG SL: 80
17-07-2019 3 CÀNG VIP: 027 - SIÊU LÔ: 02 TRÚNG SL: 02
16-07-2019 3 CÀNG VIP: 055 - SIÊU LÔ: 43 TRÚNG SL: 43
15-07-2019 3 CÀNG VIP: 770 - SIÊU LÔ: 79 TRƯỢT
14-07-2019 3 CÀNG VIP: 502 - SIÊU LÔ: 26 TRÚNG SL: 26X2
13-07-2019 3 CÀNG VIP: 780 - SIÊU LÔ: 72 TRƯỢT