THỐNG KÊ COMBO 3 CÀNG + SIÊU LÔ 2 NHÁY SIÊU VIP MIỀN BẮC

NGÀY COMBO 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 23-08-2019
22-08-2019 3 CÀNG VIP: 892 - SIÊU LÔ: 03 TRƯỢT
21-08-2019 3 CÀNG VIP: 030 - SIÊU LÔ: 00 TRÚNG SL: 00
20-08-2019 3 CÀNG VIP: 951 - SIÊU LÔ: 92 TRƯỢT
19-08-2019 3 CÀNG VIP: 082 - SIÊU LÔ: 41 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 082 TRÚNG SL: 41
18-08-2019 3 CÀNG VIP: 423 - SIÊU LÔ: 39 TRƯỢT
17-08-2019 3 CÀNG VIP: 463 - SIÊU LÔ: 82 TRÚNG SL: 82
16-08-2019 3 CÀNG VIP: 020 - SIÊU LÔ: 64 TRÚNG SL: 64
15-08-2019 3 CÀNG VIP: 562 - SIÊU LÔ: 39 TRÚNG SL: 39
14-08-2019 3 CÀNG VIP: 192 - SIÊU LÔ: 35 TRƯỢT
13-08-2019 3 CÀNG VIP: 941 - SIÊU LÔ: 09 TRÚNG SL: 09
12-08-2019 3 CÀNG VIP: 890 - SIÊU LÔ: 47 TRÚNG SL: 47
11-08-2019 3 CÀNG VIP: 460 - SIÊU LÔ: 01 TRƯỢT
10-08-2019 3 CÀNG VIP: 549 - SIÊU LÔ: 19 TRƯỢT
09-08-2019 3 CÀNG VIP: 717 - SIÊU LÔ: 89 TRƯỢT
08-08-2019 3 CÀNG VIP: 483 - SIÊU LÔ: 63 TRƯỢT
07-08-2019 3 CÀNG VIP: 136 - SIÊU LÔ: 24 TRƯỢT
06-08-2019 3 CÀNG VIP: 136 - SIÊU LÔ: 32 TRÚNG SL: 32
05-08-2019 3 CÀNG VIP: 091 - SIÊU LÔ: 89 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 091 TRÚNG SL: 89X2
04-08-2019 3 CÀNG VIP: 208 - SIÊU LÔ: 95 TRƯỢT
03-08-2019 3 CÀNG VIP: 333 - SIÊU LÔ: 74 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 333 TRÚNG SL: 74
02-08-2019 3 CÀNG VIP: 782 - SIÊU LÔ: 44 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 782 TRÚNG SL: 44X3
01-08-2019 3 CÀNG VIP: 356 - SIÊU LÔ: 20 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 356 TRÚNG SL: 20
31-07-2019 3 CÀNG VIP: 246 - SIÊU LÔ: 15 TRƯỢT
30-07-2019 3 CÀNG VIP: 989 - SIÊU LÔ: 76 TRƯỢT
29-07-2019 3 CÀNG VIP: 856 - SIÊU LÔ: 07 TRÚNG SL: 07
28-07-2019 3 CÀNG VIP: 008 - SIÊU LÔ: 91 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 008 TRÚNG SL: 91
27-07-2019 3 CÀNG VIP: 737 - SIÊU LÔ: 79 TRƯỢT
26-07-2019 3 CÀNG VIP: 449 - SIÊU LÔ: 17 TRÚNG SL: 17X2
25-07-2019 3 CÀNG VIP: 582 - SIÊU LÔ: 53 TRƯỢT
24-07-2019 3 CÀNG VIP: 161 - SIÊU LÔ: 92 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 161 TRÚNG SL: 92X2
23-07-2019 3 CÀNG VIP: 074 - SIÊU LÔ: 11 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 074 TRÚNG SL: 11
22-07-2019 3 CÀNG VIP: 889 - SIÊU LÔ: 34 TRƯỢT
21-07-2019 3 CÀNG VIP: 703 - SIÊU LÔ: 02 TRƯỢT
20-07-2019 3 CÀNG VIP: 615 - SIÊU LÔ: 04 TRƯỢT
19-07-2019 3 CÀNG VIP: 102 - SIÊU LÔ: 48 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 102
18-07-2019 3 CÀNG VIP: 507 - SIÊU LÔ: 80 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 507 TRÚNG SL: 80
17-07-2019 3 CÀNG VIP: 027 - SIÊU LÔ: 02 TRÚNG SL: 02
16-07-2019 3 CÀNG VIP: 055 - SIÊU LÔ: 43 TRÚNG SL: 43
15-07-2019 3 CÀNG VIP: 770 - SIÊU LÔ: 79 TRƯỢT
14-07-2019 3 CÀNG VIP: 502 - SIÊU LÔ: 26 TRÚNG SL: 26X2
13-07-2019 3 CÀNG VIP: 780 - SIÊU LÔ: 72 TRƯỢT
12-07-2019 3 CÀNG VIP: 233 - SIÊU LÔ: 30 TRÚNG SL: 30
11-07-2019 3 CÀNG VIP: 141 - SIÊU LÔ: 19 TRÚNG SL: 19
10-07-2019 3 CÀNG VIP: 640 - SIÊU LÔ: 85 TRƯỢT
09-07-2019 3 CÀNG VIP: 062 - SIÊU LÔ: 18 TRÚNG SL: 18
08-07-2019 3 CÀNG VIP: 825 - SIÊU LÔ: 40 TRÚNG SL: 40
07-07-2019 3 CÀNG VIP: 773 - SIÊU LÔ: 05 TRÚNG SL: 05
06-07-2019 3 CÀNG VIP: 226 - SIÊU LÔ: 49 TRÚNG SL: 49
05-07-2019 3 CÀNG VIP: 963 - SIÊU LÔ: 25 TRÚNG SL: 25
04-07-2019 3 CÀNG VIP: 461 - SIÊU LÔ: 00 TRƯỢT
03-07-2019 3 CÀNG VIP: 385 - SIÊU LÔ: 67 TRƯỢT
02-07-2019 3 CÀNG VIP: 968 - SIÊU LÔ: 24 TRÚNG SL: 24X2
01-07-2019 3 CÀNG VIP: 263 - SIÊU LÔ: 93 TRÚNG SL: 93X2
30-06-2019 3 CÀNG VIP: 336 - SIÊU LÔ: 92 TRƯỢT
29-06-2019 3 CÀNG VIP: 968 - SIÊU LÔ: 87 TRƯỢT
28-06-2019 3 CÀNG VIP: 389 - SIÊU LÔ: 23 TRƯỢT
27-06-2019 3 CÀNG VIP: 571 - SIÊU LÔ: 42 TRƯỢT
26-06-2019 3 CÀNG VIP: 992 - SIÊU LÔ: 16 TRƯỢT
25-06-2019 3 CÀNG VIP: 768 - SIÊU LÔ: 28 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 768 TRÚNG SL: 28
24-06-2019 3 CÀNG VIP: 476 - SIÊU LÔ: 15 TRƯỢT
23-06-2019 3 CÀNG VIP: 954 - SIÊU LÔ: 32 TRƯỢT
22-06-2019 3 CÀNG VIP: 138 - SIÊU LÔ: 09 TRÚNG SL: 09
21-06-2019 3 CÀNG VIP: 835 - SIÊU LÔ: 40 TRÚNG SL: 40X2
20-06-2019 3 CÀNG VIP: 116 - SIÊU LÔ: 97 TRÚNG SL: 97X2
19-06-2019 3 CÀNG VIP: 853 - SIÊU LÔ: 21 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 853 TRÚNG SL: 21
18-06-2019 3 CÀNG VIP: 685 - SIÊU LÔ: 52 TRƯỢT
17-06-2019 3 CÀNG VIP: 374 - SIÊU LÔ: 08 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 374 TRÚNG SL: 08
16-06-2019 3 CÀNG VIP: 777 - SIÊU LÔ: 39 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 777 TRÚNG SL: 39X2
15-06-2019 3 CÀNG VIP: 509 - SIÊU LÔ: 51 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 509 TRÚNG SL: 51X2
14-06-2019 3 CÀNG VIP: 043 - SIÊU LÔ: 98 TRƯỢT
13-06-2019 3 CÀNG VIP: 724 - SIÊU LÔ: 99 TRÚNG SL: 99X2
12-06-2019 3 CÀNG VIP: 859 - SIÊU LÔ: 32 TRƯỢT
11-06-2019 3 CÀNG VIP: 693 - SIÊU LÔ: 72 TRƯỢT
10-06-2019 3 CÀNG VIP: 779 - SIÊU LÔ: 86 TRÚNG SL: 86X2
09-06-2019 3 CÀNG VIP: 338 - SIÊU LÔ: 57 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 338 TRÚNG SL: 57X2
08-06-2019 3 CÀNG VIP: 575 - SIÊU LÔ: 78 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 575 TRÚNG SL: 78X2
07-06-2019 3 CÀNG VIP: 061 - SIÊU LÔ: 10 TRÚNG SL: 10X2
06-06-2019 3 CÀNG VIP: 708 - SIÊU LÔ: 17 TRÚNG SL: 17X3
05-06-2019 3 CÀNG VIP: 267 - SIÊU LÔ: 07 TRÚNG 3 CÀNG VIP: 267 TRÚNG SL: 07X2
04-06-2019 3 CÀNG VIP: 685 - SIÊU LÔ: 51 TRÚNG SL: 51X2
03-06-2019 3 CÀNG VIP: 786 - SIÊU LÔ: 46 TRÚNG SL: 46
02-06-2019 3 CÀNG VIP: 352 - SIÊU LÔ: 04 TRÚNG SL: 04X2
01-06-2019 3 CÀNG VIP: 168 - SIÊU LÔ: 32 TRÚNG SL: 32X2
31-05-2019 3 CÀNG VIP: 983 - SIÊU LÔ: 84 TRÚNG SL: 84X2
30-05-2019 3 CÀNG VIP: 650 - SIÊU LÔ: 83 TRÚNG SL: 83X3
29-05-2019 3 CÀNG VIP: 170 - SIÊU LÔ: 30 TRÚNG SL: 30X3