NGÀY ĐẦU ĐUÔI ĐẶC BIỆT KẾT QUẢ
Thứ năm, 30-01-2020
15-10-2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0
14-10-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 6 TRÚNG ĐẦU: 1
13-10-2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 8
12-10-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 TRÚNG ĐẦU: 0
11-10-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 8
10-10-2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 4
09-10-2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 4
08-10-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
07-10-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
06-10-2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 5 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 5
05-10-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 2
04-10-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 TRÚNG ĐẦU: 5
03-10-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 7
02-10-2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 1
01-10-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 5
30-09-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 TRÚNG ĐẦU: 6
29-09-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 4
28-09-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 TRÚNG ĐUÔI: 6
27-09-2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐẦU: 7
26-09-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7
25-09-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9
24-09-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 TRÚNG ĐẦU: 2
23-09-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 9 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 9
22-09-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 TRƯỢT
21-09-2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 TRÚNG ĐẦU: 7
20-09-2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 6 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 6
19-09-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 2
18-09-2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 6
17-09-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 1
16-09-2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 7 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 7
15-09-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐUÔI: 3
14-09-2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 3
13-09-2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐUÔI: 2
12-09-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 TRÚNG ĐẦU: 1
11-09-2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐẦU: 4
10-09-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
09-09-2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐUÔI: 3
08-09-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 TRÚNG ĐUÔI: 8
07-09-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 6 TRÚNG ĐUÔI: 6
06-09-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 7 TRÚNG ĐUÔI: 7
05-09-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 TRƯỢT
04-09-2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 4
03-09-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 TRÚNG ĐẦU: 5
02-09-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 5
01-09-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 TRƯỢT
31-08-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 6 TRÚNG ĐẦU: 6
30-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 6 TRÚNG ĐUÔI: 6
29-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐUÔI: 3
28-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐUÔI: 2
27-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 TRƯỢT
26-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐUÔI: 3
25-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 1
24-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐUÔI: 2
23-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 TRƯỢT
22-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐUÔI: 3
21-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 TRƯỢT
20-08-2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 0 TRƯỢT
19-08-2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 8 TRƯỢT
18-08-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 TRƯỢT
17-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 TRÚNG ĐUÔI: 8
16-08-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 TRƯỢT
15-08-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 6 TRƯỢT
14-08-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 TRƯỢT
13-08-2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 1
12-08-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 9 TRÚNG ĐUÔI: 9
11-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 6 TRÚNG ĐUÔI: 6
10-08-2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 TRÚNG ĐẦU: 4
09-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 2
08-08-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 2
07-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 6 TRÚNG ĐUÔI: 6
06-08-2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 9 TRƯỢT
05-08-2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 4 TRÚNG ĐẦU: 9
04-08-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 TRƯỢT
03-08-2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 3
02-08-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 TRƯỢT
01-08-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 6
31-07-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 9 TRƯỢT
30-07-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7
29-07-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8
28-07-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8
27-07-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 9 TRƯỢT
26-07-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 2
25-07-2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2
24-07-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
23-07-2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 TRƯỢT
22-07-2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 TRƯỢT