NGÀY ĐẦU ĐUÔI ĐẶC BIỆT KẾT QUẢ
Thứ năm, 30-01-2020
06-10-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 6 TRƯỢT
05-10-2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐUÔI: 2
04-10-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐẦU: 5
03-10-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 TRÚNG ĐẦU: 2
02-10-2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 TRƯỢT
01-10-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 TRÚNG ĐUÔI: 5
30-09-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 4
29-09-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 TRÚNG ĐẦU: 2
28-09-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 7 TRƯỢT
27-09-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 TRƯỢT
26-09-2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 TRÚNG ĐUÔI: 7
25-09-2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 TRÚNG ĐUÔI: 9
24-09-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 TRƯỢT
23-09-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 TRƯỢT
22-09-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 TRƯỢT
21-09-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 TRÚNG ĐUÔI: 8
20-09-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 TRƯỢT
19-09-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 2
18-09-2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 7 TRƯỢT
17-09-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 2 TRƯỢT
16-09-2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 8 TRÚNG ĐẦU: 9
15-09-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 3
14-09-2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 3
13-09-2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 3 TRƯỢT
12-09-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 TRƯỢT
11-09-2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 TRƯỢT
10-09-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐẦU: 1
09-09-2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 TRÚNG ĐẦU: 8
08-09-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 TRƯỢT
07-09-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 6 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 6
06-09-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 7 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7
05-09-2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
04-09-2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 4 TRÚNG ĐUÔI: 4
03-09-2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 TRÚNG ĐUÔI: 4
02-09-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 5
01-09-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 6 TRƯỢT
31-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 TRƯỢT
30-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 6 TRÚNG ĐUÔI: 6
29-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐUÔI: 3
28-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐUÔI: 2
27-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 TRƯỢT
26-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐUÔI: 3
25-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 1
24-08-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 6 TRƯỢT
23-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 TRƯỢT
22-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐUÔI: 3
21-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 TRƯỢT
20-08-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 TRƯỢT
19-08-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 TRƯỢT
18-08-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
17-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 TRÚNG ĐUÔI: 8
16-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 TRÚNG ĐUÔI: 4
15-08-2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 TRƯỢT
14-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 TRƯỢT
13-08-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 TRƯỢT
12-08-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9
11-08-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 TRƯỢT
10-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 TRƯỢT
09-08-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 7 TRƯỢT
09-08-2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 TRƯỢT
08-08-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 6 TRÚNG ĐẦU: 6
07-08-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 6 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 6
06-08-2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 8
05-08-2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 1
04-08-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 TRƯỢT
03-08-2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 3
02-08-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 TRƯỢT
01-08-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 6
31-07-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 9 TRƯỢT
30-07-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7
29-07-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8
28-07-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8
27-07-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 4 TRÚNG ĐUÔI: 4
26-07-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐẦU: 2
25-07-2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2
24-07-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 1
23-07-2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 TRƯỢT
22-07-2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 8 TRÚNG ĐUÔI: 8
21-07-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 TRƯỢT
20-07-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 5
19-07-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 2
18-07-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 7 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 7
17-07-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 0
16-07-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 TRÚNG ĐẦU: 5
15-07-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 TRÚNG ĐUÔI: 7
14-07-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐUÔI: 2