NGÀY ĐẦU ĐUÔI ĐẶC BIỆT KẾT QUẢ
Thứ sáu, 23-08-2019
22-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐUÔI: 3
21-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 TRƯỢT
20-08-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 TRƯỢT
19-08-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 TRƯỢT
18-08-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
17-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 TRÚNG ĐUÔI: 8
16-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 TRÚNG ĐUÔI: 4
15-08-2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 TRƯỢT
14-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 TRƯỢT
13-08-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 TRƯỢT
12-08-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9
11-08-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 TRƯỢT
10-08-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 TRƯỢT
09-08-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 7 TRƯỢT
09-08-2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 TRƯỢT
08-08-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 6 TRÚNG ĐẦU: 6
07-08-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 6 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 6
06-08-2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 8
05-08-2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 1
04-08-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 TRƯỢT
03-08-2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 3
02-08-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 TRƯỢT
01-08-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 6
31-07-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 9 TRƯỢT
30-07-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7
29-07-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8
28-07-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8
27-07-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 4 TRÚNG ĐUÔI: 4
26-07-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐẦU: 2
25-07-2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2
24-07-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 1
23-07-2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 TRƯỢT
22-07-2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 8 TRÚNG ĐUÔI: 8
21-07-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 TRƯỢT
20-07-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 5
19-07-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 2
18-07-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 7 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 7
17-07-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 0
16-07-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 TRÚNG ĐẦU: 5
15-07-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 TRÚNG ĐUÔI: 7
14-07-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐUÔI: 2
13-07-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 TRÚNG ĐUÔI: 7
12-07-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 TRƯỢT
11-07-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 6 TRÚNG ĐUÔI: 6
10-07-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 6 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 6
09-07-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 9 TRƯỢT
08-07-2019 ĐẦU ĐUÔI TRƯỢT
07-07-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI TRÚNG ĐẦU: 0
06-07-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 TRÚNG ĐUÔI: 7
05-07-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 TRƯỢT
04-07-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 6 TRƯỢT
03-07-2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 5 TRÚNG ĐẦU: 8
02-07-2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 8 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 8
01-07-2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 4
30-06-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 2
29-06-2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 4 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 4
28-06-2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 3
27-06-2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 6 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 6
26-06-2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 5 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 5
25-06-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐẦU: 6
24-06-2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 4
23-06-2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 0 TRÚNG ĐẦU: 9
22-06-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐẦU: 0
21-06-2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 8
20-06-2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 4 TRÚNG ĐẦU: 3
19-06-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 0 TRÚNG ĐẦU: 5
18-06-2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐẦU: 9
17-06-2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 4 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 4
16-06-2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 7
15-06-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 TRÚNG ĐẦU: 0
14-06-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 1
13-06-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9
12-06-2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 TRÚNG ĐẦU: 9
11-06-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 4 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 4
10-06-2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 5 TRÚNG ĐẦU: 9
09-06-2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 6 TRƯỢT
08-06-2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 0 TRÚNG ĐẦU: 7
07-06-2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 3
06-06-2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 0 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 0
05-06-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 6
04-06-2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 6 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 6
03-06-2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 3
02-06-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7
01-06-2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 1
31-05-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 5
30-05-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 TRÚNG ĐẦU: 2