NGÀY ĐẦU ĐUÔI ĐẶC BIỆT KẾT QUẢ
Thứ năm, 23-05-2019
22-05-2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 5
21-05-2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 4 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 4
20-05-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 6
19-05-2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 7 TRƯỢT
18-05-2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9
17-05-2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 7 TRÚNG ĐẦU: 3
16-05-2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6
15-05-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 TRÚNG ĐẦU: 1
14-05-2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 8
13-05-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐẦU: 6
12-05-2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 8
11-05-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 0
10-05-2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐẦU: 3
09-05-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 2
08-05-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 6 TRÚNG ĐẦU: 2
07-05-2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 TRÚNG ĐẦU: 3
06-05-2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 4
05-05-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 TRÚNG ĐẦU: 0
04-05-2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 1
03-05-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 TRƯỢT
02-05-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 1
01-05-2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 1
30-04-2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 TRƯỢT
29-04-2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 TRÚNG ĐUÔI: 7
28-04-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 9 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9
27-04-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 TRƯỢT
26-04-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 TRƯỢT
25-04-2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 TRƯỢT
24-04-2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 TRƯỢT
23-04-2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 7 TRƯỢT
22-04-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 TRƯỢT
21-04-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 3
20-04-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 7 TRÚNG ĐUÔI: 7
19-04-2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐẦU: 8
18-04-2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 4 TRÚNG ĐẦU: 9
17-04-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 TRÚNG ĐẦU: 1
16-04-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 TRÚNG ĐẦU: 2
15-04-2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐẦU: 4
14-04-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐẦU: 6
13-04-2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐẦU: 8
12-04-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 TRÚNG ĐẦU: 0
11-04-2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 3
10-04-2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 4
09-04-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 TRÚNG ĐẦU: 6
08-04-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 1
07-04-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 4
06-04-2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐẦU: 8
05-04-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐẦU: 5
04-04-2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 0 TRÚNG ĐẦU: 8
03-04-2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐẦU: 3
02-04-2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 3
01-04-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 0
31-03-2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐẦU: 4
30-03-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 TRÚNG ĐẦU: 6
29-03-2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 4
28-03-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 TRÚNG ĐUÔI: 4
27-03-2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 TRÚNG ĐUÔI: 9
26-03-2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 4 TRÚNG ĐẦU: 9
25-03-2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 TRÚNG ĐẦU: 1
24-03-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 TRƯỢT
23-03-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 TRÚNG ĐUÔI: 5
22-03-2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 TRÚNG ĐẦU: 7
21-03-2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 0 TRÚNG ĐẦU: 8
20-03-2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐẦU: 2
19-03-2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 4 TRÚNG ĐẦU: 7
18-03-2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐẦU: 3
17-03-2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 1
16-03-2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 TRÚNG ĐẦU: 8
15-03-2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 0 TRÚNG ĐẦU: 7
14-03-2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 TRÚNG ĐẦU: 0
13-03-2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 TRÚNG ĐẦU: 6
12-03-2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 9