NGÀY LÔ BẠCH THỦ VIP KẾT QUẢ
Thứ bảy, 23-03-2019
22-03-2019 23 TRÚNG BTV: 23
21-03-2019 22 TRÚNG BTV: 22X2
20-03-2019 27 TRÚNG BTV: 27X2
19-03-2019 39 TRÚNG BTV: 39X2
18-03-2019 71 TRÚNG BTV: 71
17-03-2019 51 TRÚNG BTV: 51X2
16-03-2019 45 TRÚNG BTV: 45
15-03-2019 87 TRÚNG BTV: 87
14-03-2019 28 TRÚNG BTV: 28
13-03-2019 72 TRÚNG BTV: 72X2
12-03-2019 95 TRƯỢT